Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn o gefnogaeth gwerth £1.4bn i fusnesau bach i’w helpu yn ystod y coronafeirws. Mae’r cymorth hwn wedi’i grynhoi fel a ganlyn

Rhyddhad ardrethi busnes

  • Bydd busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch gyda gwerth ardrethol o £500,000 neu lai yn derbyn 100% gwerth ardrethol busnes ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/2021

Grantiau busnes

  • Grant o £25,000 ar gyfer busnesau yn y sector manwerthu, hamdden a lletygarwch gyda gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000 neu;
  • Grant o £10,000 i fusnesau sy’n gymwys ar gyfer Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach gyda gwerth ardrethol o £12,000 neu lai.

Mae manylion pellach am y cynlluniau hyn a chymorth ariannol ychwanegol i fusnesau ar gael yma www.businesswales.gov.wales/cy/cyngor-coronafeirws

Sut i hawlio rhyddhad/grant

Ar gyfer dyfarniadau rhyddhad yn unig

Ble bo hynny’n bosibl, bydd Cyngor Wrecsam yn dyfarnu’r 100% o ryddhad ardrethi busnes yn awtomatig i’ch cyfrif felly ni fydd angen ymgeisio. Unwaith y bydd y rhyddhad hwn wedi’i ddyfarnu, byddwch yn derbyn hysbysiad yn cadarnhau balans sero ar gyfer 2020/21.

Ar gyfer dyfarniadau grant naill ai £10,000 neu £25,000

Cyfeiriwch at y meini prawf cymhwyso a ddangosir uchod o dan Grantiau Busnes. Os ydych yn meddwl eich bod yn gymwys, gallwch lenwi a chyflwyno ffurflen arlein. Sicrhewch eich bod yn llenwi pob maes gorfodol neu bydd eich hawliad yn cael ei wrthod.

Os ydych eisoes wedi cyflwyno ffurflen hawlio am Grant Busnes ond heb dderbyn e-bost cadarnhad eto, neu daliad peidiwch â chyflwyno ffurflen arall gan y gall hyn ohirio taliad ar gyfer y cais gwreiddiol.

Dechrau

Mae Cyngor Wrecsam yn gwerthfawrogi’r amgylchiadau eithriadol sy’n wynebu busnesau ac mae’n gweithio’n galed i weithredu’r pecyn cymorth hwn gynted â phosibl a gall gymryd ychydig wythnosau i gwblhau pob dyfarniad.

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, gallwch anfon e-bost businessrates@wrexham.gov.uk. Byddwch yn derbyn ymateb gynted â phosibl ond gofynnwn i chi fod yn amyneddgar gan ein bod yn derbyn nifer fawr o ymholiadau ar hyn o bryd.