Gwneud cais am le mewn ysgol uwchradd

Dechrau

 

Mae amrywiaeth o ysgolion yn Wrecsam yn darparu addysg gynradd cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg ac mewn ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir ac ysgolion sefydledig.

Dylech lenwi ffurflen gais awdurdod lleol Wrecsam i wneud cais am le mewn ysgol, fodd bynnag mewn rhai amgylchiadau efallai y bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais yr ysgol hefyd (gweler y wybodaeth ychwanegol isod am ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir, ysgolion sefydledig ac ysgolion y tu allan i'r sir).

Ble bynnag yr ydym yn cyfeirio at ‘ein cais ni’ ar y dudalen hon mae hyn yn golygu ffurflen gais yr awdurdod lleol – oherwydd mai Cyngor Wrecsam yw'r awdurdod derbyn lleol ar gyfer ysgolion cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Pryd a sut alla’i wneud cais?

O 9 Medi 2019 gallwch wneud cais am le mewn ysgol uwchradd i'ch plentyn. Mae llefydd ar agor i blant a fydd wedi cael eu pen-blwydd yn 11 oed cyn neu ar 31 Awst 2020.

Gallwch wneud cais ar-lein yma – dyma’r ffordd gyflymaf a rhwyddaf i wneud cais. Byddwch chi hefyd yn cael e-bost yn rhoi gwybod i chi bod eich cais wedi’i dderbyn.

Fel arall mae ffurflenni cais papur ar gael o Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Chwefror 8, 2019. Bydd ceisiadau hwyr yn cael sylw ar ôl y rhai a dderbynnir mewn pryd, felly mae’n bwysig eich bod yn anfon eich ceisiadau erbyn y dyddiad cau.

Gwneud cais am le mewn ysgol wirfoddol a gynorthwyir neu ysgol sefydledig

Os ydych yn gwneud cais am le mewn ysgol Gatholig, ysgol wirfoddol a gynorthwyir neu  ysgol sefydledig,  efallai y bydd yr ysgol hefyd yn gofyn i chi lenwi ffurflen gais ychwanegol ac am dystiolaeth atodol. Os felly, bydd yn ofynnol i chi lenwi a dychwelyd eu ffurflen gais ar wahân nhw yn ogystal â chwblhau ein cais ar-lein (neu bapur) ni.

Dylech wirio’r dyddiad cau ar unrhyw ffurflenni ar wahân sydd gan ysgolion unigol gan y gallai fod yn ddyddiad gwahanol.

Gwneud cais am ysgolion y tu allan i’r sir

Bydd yn rhaid i chi gysylltu â’r awdurdod derbyn priodol ar gyfer yr ysgol y tu allan i’r sir.

Byddem yn eich cynghori o hyd i lenwi ein ffurflen gais ar-lein (neu bapur) ni, hyd yn oed os ydych yn gwneud cais am ysgol y tu allan i Fwrdeistref Sirol Wrecsam - rhag ofn y bydd y cais ar gyfer yr ysgol yr ydych yn ei ffafrio yn aflwyddiannus.

Byddwn ni (fel eich awdurdod  lleol) wedyn yn casglu’r wybodaeth hon ac yn ei throsglwyddo i’r awdurdodau lleol cyfagos: Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Sir Amwythig.

Efallai y bydd gan ysgolion y tu allan i’r sir amserlen dderbyn wahanol i Gyngor Wrecsam felly bydd angen i chi gysylltu â nhw a gwirio hynny gyda’r awdurdod derbyn perthnasol er mwyn gwneud yn siŵr nad ydych yn methu’r dyddiad cau.

A gaf ddweud pa ysgol fyddai orau gennyf?

Gallwch ddweud pa ysgol/ysgolion fyddai orau gennych yn eich cais.

Argymhellir eich bod yn dewis mwy nag un ysgol gan roi'r ysgol fyddai orau gennych chi ar frig y rhestr a'r ail, trydydd ac ati wedyn, rhag ofn byddwch yn aflwyddiannus yn eich cais/ceisiadau i'r ysgol/ysgolion fyddai orau gennych (ni fydd rhestru'r un ysgol fwy nag unwaith yn gwella eich siawns).

Beth sy’n digwydd wedi imi wneud cais?

Pwy sy’n penderfynu?

Os ydych wedi gwneud cais am le mewn ysgol  gymunedol, bydd eich cais yn cael ei ystyried gennym ni (h.y. Cyngor Wrecsam, fel yr awdurdod derbyn lleol).

Os ydych wedi gwneud cais am le mewn ysgol Gatholig, ysgol wirfoddol a gynorthwyir neu ysgol sefydledig bydd eich cais yn cael ei ystyried gan gorff llywodraethu'r ysgol honno.

Os yw’r ysgol yr ydych wedi gwneud cais ar ei chyfer y tu allan i Sir Wrecsam, bydd eich cais yn cael ei ystyried gan awdurdod derbyn perthnasol yr ysgol.

Pryd a sut fydda i’n cael gwybod am le fy mhlentyn mewn ysgol uwchradd?

Os ydych wedi gwneud cais am le mewn ysgol gymunedol byddwn yn rhoi gwybod i chi erbyn 2 Mawrth 2020 os yw eich plentyn wedi cael cynnig lle yn yr ysgol uwchradd yr ydych yn ei ffafrio.

Os ydych wedi dweud wrthym eich bod eisiau clywed drwy e-bost byddwn yn rhoi gwybod i chi drwy e-bost, fel arall byddwn yn anfon llythyr atoch.

Os ydych wedi gwneud cais am le mewn Ysgol Gatholig neu ysgol sefydledig, byddwch yn cael llythyr gan gorff llywodraethu'r ysgol erbyn 2 Mawrth 2020.

Cyngor a dogfennau

Os bydd arnoch angen rhagor o wybodaeth am y broses dderbyn gallwch ddarllen ein canllaw ar gyfer rheini. Gallwch hefyd ddarllen ein cyngor ar sut i wneud cais ar-lein.

Bydd ein staff derbyniadau i ysgolion hefyd wrth law i ateb cwestiynau ac i gynnig cyngor mewn sesiynau galw heibio yn y Ganolfan Gyngor yn Stryd yr Arglwydd (LL11 1LG). Mae'r sesiynau yn rhedeg rhwng 9.30am – 4.30pm ar ddyddiau Gwener rhwng Medi 13, 2019 a Chwefror 21, 2020.

Cludiant Ysgolion

Unwaith y byddwch wedi cael gwybod am le eich plentyn mewn ysgol, efallai y byddwch eisiau gwneud cais am gludiant i'r ysgol

Proses Apeliadau

Os nad yw eich plentyn wedi cael cynnig lle yn un o'r ysgolion yr oeddech yn eu ffafrio yna gallwch apelio yn erbyn y penderfyniad. Mae’n rhaid cyflwyno apêl yn ysgrifenedig, gan nodi’r rheswm (rhesymau) llawn pam eich bod yn dymuno apelio gan gynnwys unrhyw dystiolaeth ategol.

Y dyddiad cau ar gyfer apeliadau yw dydd Iau, 19 Mawrth 2020.

Cyhoeddwyd y wybodaeth hon yn wreiddiol ar ein safle blaenorol. Gallwch weld y wybodaeth ar ei ffurf gwreiddiol yma.

Cyhoeddwyd y dudalen hon ar 21 Ebrill 2020.