Faint fydd rhaid i mi ei dalu?

Mae’n dibynnu ar fand eich eiddo, sy’n cael ei benderfynu gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA) sy’n prisio pob eiddo domestig yng Nghymru a Lloegr ac yn gosod eiddo mewn un o naw band. Mae’r VOA yn asiantaeth annibynnol ac nid yw’n rhan o’r Cyngor.

Mae’r VOA wedi cyfrifo gwerth eich band ar sail prisiau eiddo ar 1af Ebrill 2003. Gelwir hwn yn ‘ddyddiad prisio’. Mae’r dyddiad gosod yn sicrhau bod pob eiddo yn cael ei asesu ar amser penodol, gan sicrhau system decach i bawb.

Mae’r VOA yn cymryd i ystyriaeth maint, oedran, cymeriad a lleoliad eich eiddo a data gwerthiant o amgylch y dyddiad prisio i benderfynu ar y band cywir. Os adeiladwyd eich eiddo ar ôl 1af Ebrill 2003, bydd y VOA yn gosod eich eiddo mewn band yn seiliedig ar beth fyddai ei werth ar y dyddiad hwnnw yn defnyddio data gwerthiant cymharol.

Mae gan bob band eiddo ystod o werthoedd ac mae’r swm yr ydych yn ei dalu mewn gwirionedd yn dibynnu ar y band y mae’ch eiddo wedi’i osod ynddo. Mae’r bandiau hyn yn amrywio o ‘A i I’ - ‘A’ yw’r gost isaf ac ‘I’ yw’r gost uchaf. Dangosir y bandiau eiddo a gwerthoedd ar gyfer Cymru yn y tabl isod.

Sut caiff fy eiddo ei brisio?
Band Ystod o werthoedd
A O dan £44,000
B £44,001 - £65,000
C £65,001 - £91,000
D £91,001 - £123,000
E £123,001 - £162,000
F £162,001 - £223,000
G £223,001 - £324,000
H £324,001 - £424,000
I £424,001 a throsodd

 

Os ydych yn teimlo fod eich eiddo yn y band anghywir, neu os ydych eisiau rhagor o wybodaeth am sut y cafodd eich eiddo ei brisio, ewch i wefan Asiantaeth y Swyddfa Brisio (dolen gyswllt allanol).

Bandiau Treth y Cyngor 2019/2020

Ar beth mae fy arian yn cael ei wario?
2018/19 Gwariant Crynswth £ Gwasanaeth 2019/20 Gwariant Crynswth £
44,481,956 Amgylcheddol a Thechnegol 46,847,216
63,645,775 Tai a’r Economi 59,032,642
77,651,263 Gwasanaethau Cymdeithasol 80,073,248
115,777,988 Addysg ac Ymyrraeth Gynnar (gan gynnwys ysgolion) 120,208,645
31,571,954 Gwasanaethau Corfforaethol Canolog ac eraill 28,327,551
333,128,936 Cyfanswm yr holl wasanaethau 334,489,302
163,650 Cymorth Diamod 259,650
333,292,586 Cyfanswm Cyllid y Cyngor 334,748,952
52,614,000 Cyfrif Refeniw Tai 55,127,000
385,906,586 Cyfanswm Gwariant Crynswth 389,875,952
O le mae’r arian yn dod?
2018/19 Incwm £ O ble daw’r arian 2019/20 Incwm £
100,420,623 Ffioedd, taliadau a grantiau 97,895,661
52,614,000 Rhenti Tai 55,127,000
174,636,390 Cyllid Llywodraeth Cymru 175,251,933
327,671,013 Cyfanswm Incwm 328,274,594
58,235,573 Yr hyn sydd ar ôl i’w dalu gan y Dreth Gyngor 61,601,358
117,629 Llai’r swm a godir o dreuliau arbennig 119,254
58,117,944 Swm a godir gan y Dreth Gyngor gyffredinol 61,482,104
53,280 Rhennir â: Sail Trethi (cyfwerth â Band D) 53,421
1,090.80 Tâl cyffredinol ym Mand D 1,150.90